Vedtægter

Foreningens formål

§ 1. Foreningens formål er at være et mødested i København byggende på Grundtvigs tanker om folkeoplysning og højskole. Endvidere gennem historiske, kulturelle og aktuelle møder og arrangementer, foredrag og debat at styrke en oplysning og et fællesskab, som har rod i den danske folkehøjskoles tradition. Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Medlemmerne

§ 2. Som medlem optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 3. Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen. Udelukkelsen træder i kraft straks. Den pågældende kan, inden 14 dage, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræve sagen behandlet på en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen

§ 5. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i løbet af første halvår. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel indeholdende dagsorden, revideret regnskab og forslag til budget.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før og være sendt ud til medlemmerne, så de har modtaget forslagene senest to dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Dagsorden skal mindst indeholde:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra udvalg
 • Regnskab
 • Budget og fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Valg revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst femogtyve medlemmer med skriftlig motivering har fremsat krav herom. Senest en måned herefter skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes med mindst fjorten dages varsel. På en ekstraordinær generalforsamling kan beslutninger kun vedtages, hvis ¾ af de fremmødte stemmer for.

§ 8. Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes med almindelig stemmeflerhed, dog med undtagelse af de i §§ 7, 10, 16 og 17 nævnte tilfælde. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 5 medlemmer fremsætter krav om skriftlig afstemning eller dirigenten bestemmer dette. I tilfælde af, at der er opstillet flere kandidater, end der er på valg, foretages skriftlig afstemning. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.

§ 9. Stemmeret på generalforsamlingen har kun de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance og har været medlem senest 1. januar forud for generalforsamlingsmåneden.

§ 10. Ændring af vedtægterne samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske, når forslag herom har været optaget på dagsordenen og kun med ¾ stemmeflerhed. Ændring af § 1 kan kun ske ved skriftlig afstemning og med 5/6 stemmeflerhed.

Bestyrelsen

§ 11. Foreningens bestyrelse består af en formand og 4-6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Formanden, som vælges særskilt, bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant, som fungerer valgperioden ud. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

§ 12. Bestyrelsen leder foreningens anliggender i overensstemmelse med dennes vedtægter. Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for udvalgenes kompetence.

Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af tre af bestyrelsens medlemmer. Et af disse skal være formanden eller næstformanden, et andet kassereren. Dog kræves ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom en generalforsamlingsbeslutning.

§ 13. To revisorer, der vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, reviderer og påtegner foreningens regnskab. Udover de to revisorer vælges på samme generalforsamling en revisorsuppleant.

Medlemskontingentet

§ 14. Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage for kontingent, når den skønner, at der er grund dertil.

§ 15. Kontingent betales forud for et år ad gangen og senest inden generalforsamlingen i foråret. Et medlem kan efter ønske få betalingen opdelt i to rater. 

Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance i mere end 3 måneder fremsendes rykker. Betales kontingentet ikke snarest herefter kan medlemmet udelukkes fra foreningen. I så fald kan eventuel genindtræden først ske efter betaling af skyldigt kontingent.

Jubilæumsgave

§ 16. I forbindelse med foreningens 100-års jubilæum modtog den en jubilæumsgave på nominelt kr. 804.000 i form af værdipapirer. Pr. 31. december 2020 beløb værdien af beholdningen af værdipapirer i form af obligationer og aktier sig til knapt kr. 1.000.000 inklusiv renter og udbytter på disse. Bestyrelsen kan afhænde eller ombytte disse værdipapirer med andre værdipapirer af tilsvarende typer. Disse midler kan anvendes til drift, vedligeholdelse og ombygning af foreningens Hus og Have på Damstien 23-25 i Vanløse. 

Stk. 2. Forslag om anden anvendelse af midlerne kan kun gyldigt vedtages, når det sker på samme vilkår som de i § 17 anførte.

Ophør

§ 17. Beslutning om foreningens ophør får kun gyldighed, når forslag herom har været sat på dagsordenen på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, og der på den første af disse har været mindst ¼ af foreningens medlemmer til stede, og forslaget på begge generalforsamlinger er vedtaget enslydende med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 18. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens samlede værdier uddeles til foreninger og organisationer, som arbejder baseret på tanker og idéer om folkeoplysende forening og højskole, herunder støtte til unges ophold på højskole.

De første vedtægter vedtoges ved foreningens stiftelse den 13. april 1878.

De sidste ændringer er vedtaget på generalforsamlingerne den 17. maj 1961, 20. maj 1964, 11. maj 1966, ekstraordinær generalforsamling den 20. april 1970 og generalforsamlingerne den 12. maj 1971, 14. maj 1975, 19. november 1980, 17. november 1982, 14. maj 1997, 14. november 2001, den 20. marts 2013, den 16. marts 2016 og 26. maj 2021.